Bakhuizen, Rooms Katholieke kerk
 
Bakhuizen
foto 267-003 collectie Gerhard Koopmans
 
Bakhuizen
De in 1857 gebouwde Rooms Katholieke kerk in Bakhuizen zou in 1914 gesloopt worden. De komst van de Belgische militairen in september van dat jaar stak daar een stokje voor. Het niet meer gebruikte kerkgebouw was gedurende de eerste wereldoorlog ingericht voor de opvang van honderden Belgen. Op de foto Nederlandse bewakers, Belgische militairen en uit Bakhuizen afkomstige kinderen.
 
foto beschikbaar gesteld door Jan de Boer uit Bakhuizen
Bakhuizen (Gaasterland) en Irise octobre 1914
Een groep Belgische militairen bij het koor van de in 1914 gebouwde nieuwe kerk.
 
historie Rooms Katholieke Sint Odulphuskerk
 
De geschiedenis van deze parochie begint in Stavoren, waar de heilige Odulphus in 830 een klooster stichtte. Van hieruit vond de zielzorg plaats in het gehele graafschap Stavoren. In 1132 namen de Benedictijnen hun intrek in het klooster, er waren toen kerken en kapellen in 24 dorpen en buurtschappen. De inwoners van het toen nog onaanzienlijke Bakhuizen gingen in het grotere dorp Mirns te kerke. Het klooster in Stavoren verviel, in 1414 ontstond het klooster Hemelum. Bij de Reformatie in 1580 werd dit opgeheven. Nu brak, zoals elders in de provincie voor de Roomskatholieken het tijdperk van schuilkerken en rondtrekkende priesters aan. Omdat een priester een groot gebied moest bedienen gingen er soms jaren voorbij zonder dat de gelovigen de sacrementen konden ontvangen. In 1633 kwam hier voor Mirns, Bakhuizen en omringende dorpen verbetering in doordat een priester zich tussen Hemelum en Bakhuizen vestigde. Dit jaar wordt dan ook gezien als oprichtingsjaar van de parochie, die toen nog statie heette.
In 1663 wordt er een schuilkerk met woongelegenheid gebouwd in het toen ca 20 tellende buurtschapje. In 1753 krijgt dit een opvolger. Na het herstel van de kerkelijke hierarchie is de weg vrij voor het oprichten van de nieuwe parochies en in 1855 is de parochie Mirns-Bakhuizen gesticht.
bron: www.aldefrysketsjerken.nl
 
minuutplan 1832  
Rooms katholieke kerk
bron: Leeuwarder Courant van 10 maart 1857
De afbraak van de schuilkerk.
 
<<< minuutplan 1832, bron: Tresoar
In het (licht)blauw de schuilkerk met woongelegenheid onder het woord "dorp"
 
De eerste echte kerk wordt gebouwd in 1857, op de plaats van het woonhuiskerkje.
 
Bakhuizen  
aanbesteding
bron: De Tijd van 15 september 1856
 
 
Bakhuizen Bakhuizen
Bakhuizen, Johannastraat netteplan 1887
 
Bakhuizen
bron: Algemeen Handelsblad van 17 oktober 1917
 
De tegenwoordige kerk wordt in 1914 in gebruik genomen. De architect Wolder te Riele de kerk op een terrein dat grenst aan het in 1909 in gebruik genomen kerkhof. In 1975 verwoest een felle brand vrijwel het hele dak. In 1976 is het dak hersteld.
 
Sint Odulphus Parochie te Bakhuizen
 
laatste wijziging: 3 maart 2014